Kadernictva a daoovej pokladnice

Kapusta patrí k jedným z najkraj¹ích a tie¾ trpezlivej zeleniny v na¹ej vlastnej kuchyni. Existuje veµa pokrmov, ktoré sa vyrábajú na báze bielej kapusty alebo kapusty. Z tohto dôvodu je elektrický kapustový drviè dobrým prostriedkom v hromadných stravovacích zariadeniach, re¹tauráciách a rôznych typoch priestorov, ako aj v domácnostiach.

Elektrický zberaè kapusty vám dáva správne mno¾stvo na rozrezanie µubovoµného poètu zeleniny. Pred zaèatím rozrezávania hlavy kapusty sú zbavené horných lístia a a¾ potom sú zamerané na drvenie. Ale skôr ne¾ sa ocitnete v krájaèke, musíte ich zbavi» pevného koreòa. Bohu¾iaµ je to nevyhnutná operácia tejto metódy s no¾om, preto¾e moderná rezaèka má mo¾nos» odstrihnú» koreò pomocou vàtaèky. Na èíselníku prístroja je stredne veµká hlava kapusty, keï sa to stane, je veµmi dôle¾ité, mala by by» rozdelená na èas» pred skartovaním. Slicer & nbsp; je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Telo stroja je tvorené trojvrstvovým prá¹kovým lakom. Vïaka posuvnému lo¾isku a profesionálnemu tesniacemu systému celá kon¹trukcia nie je náchylná k environmentálnym podmienkam, ktoré sprevádzajú proces rezania kapusty. Ak chcete chráni» elektrický drviè, ka¾dých pätnás» roèných období jeho výroby by mali by» mazané hlavným hriadeµom a pri kontrole napnutia klinových remeòov. Drviè je poháòaný elektromotorom, ktorý vïaka lisovaciemu zariadeniu poháòa rezný kotúè, ktorý je zvyèajne vyrobený z liatiny. Hlavný hriadeµ, na ktorom sa koleso stretáva, je podporovaný tak, aby sa zabezpeèilo jednoduché a dlhé pou¾ívanie drvièa. Zrenie kapusty s pou¾itím elektrického drvièa nespôsobuje príli¹ veµa práce, skracuje èas drvenia, nevy¾aduje ani veµa fyzickej váhy, ako to pou¾íva miestnos» v prípade be¾ných krájaèov. Aké je ¹iroká pozícia v úspechu skartovania veµkého mno¾stva tejto zeleniny. Ïal¹ou hodnotou takéhoto vybavenia je potom to, ¾e drvená kapusta nie je nádejou, ¾e vypadne a vrhne ïal¹iu miestnos». A preto¾e, preto¾e so ¹peciálnym ku¾eµovým násypníkom, kapusta padá priamo do sudu, veµkého hrnca, vrecka alebo sila.