Jedlo h

Hammer of Thor

Rastúci spôsob, ako spôsobi», ¾e èasto jeme jedlá mimo domova. Rýchle obèerstvenie, re¹taurácie a kaviarne sú veµmi populárne, najmä medzi mladými µuïmi. Hamburgeri, hranolky, kebaby sú veµa obµúbených jedál. Pomaly zastavíme, aby sme sa v priestoroch, veµmi atraktívne sú moderné kaviarne, kde mô¾eme skontrolova» veµa príchutí kávy a èaju, jes» kus dortu alebo zmrzliny.

Ak chceme strávi» ¹»astný èas na rande, vyberieme najlep¹ie re¹taurácie, ktoré ponúkajú tradièné poµské jedlá, ale aj krevety a sushi. Dobrá atmosféra, pekná izba a jedineèné jedlo sa stáva jednoduchým spôsobom, ako by» voµným èasom. Taktie¾ raòajky na pozemku èoraz èastej¹ie. Pizzerie, bary s èínskou potravou sú neoddeliteµnou súèas»ou zdravých a nových miest. Mô¾eme objavova» kuchyne z celého sveta.Ak v¹ak chceme, aby na¹a re¹taurácia prilákala µudí a ponúkala dobré jedlo, mali by sme sa stara» o stravovacie zariadenie. Ka¾dý seriózny re¹taurátor dostane normálnu umývaèku riadu a varnú kanvicu, vediac, ¾e zamestnanci strácajú èas na umývanie riadu. Dobré pece a fritézy sú základom dne¹nej kuchyne. Vïaka nim bude úzke jedlo chutné a va¹i zamestnanci sa budú môc» sústredi» na doplnenie, spôsob výroby a tvar misky. Parný sporák bude z poµskej kuchyne fyziologický a zdravý, ideálny pre tých, ktorí chudnutie a ktorí musia by» zdraví. Nové vybavenie pre stravovanie nám pomô¾e ¹etri» èas a peniaze, zatvorí µudí ¹»astným a na¹a re¹taurácia bude medzi zákazníkmi obµúbená. Ak plánujeme spravova» dobrý a slu¹ný obchod, musíme investova» aj do µudového nábytku. Ná¹ krèmový klub bude náv¹tevníkmi horlivo nav¹tevova» a zvá¾ime prosperujúcu spoloènos».