It system pre sku ky potvrdzujuce kvalifikaciu v profesii

Chocolate slim

Mnohé z na¹ich spoloèností sa ¹pecializujú na predaj a prevádzku informaèných systémov na prevádzku cateringových a hotelových a re¹tauraèných miest. V súvislosti s povahou vá¹ho podnikania existujú rie¹enia pre priemerné priestory, ako aj pre väè¹í re»azec re¹taurácií. Rie¹enia sa navzájom spájajú vo vz»ahu, èi máme èo robi» s & nbsp; kaviareò, pizzeria, hotelová re¹taurácia a mo¾no aj s rýchlym servisom. Systémy pre gastronómiu sú e¹te populárnej¹ie. Èoraz menej sa mô¾eme zaobera» gastronomickou skutoènos»ou, ktorá nie je softvérom na podporu predaja.

Jednou z najmodernej¹ích & nbsp; aplikácií pre správu jedál je metóda POS. V dlhých poµských mestách existuje sie» autorizovaných zástupcov. Okrem toho ponúkajú servisné stredisko a slu¾by pre poµské jednotky a tie, ktoré v rámci individuálnej ¹truktúry alebo franchisingu majú veµa gastronomických problémov v celej na¹ej oblasti.

Tu je príklad modelu IT infra¹truktúry pre gastronomickú osobu:

Je skutoène navrhnutý tak, aby komponentné moduly umo¾nili u¾ívateµovi maximálne výhody. Ich integrácia a kariéra na rovnakých základoch vedie k vy¹¹ej efektivite, k lep¹ej kvalite slu¾ieb zákazníkom, k jednoduch¹iemu nahlasovaniu a poèítaniu jednotky bez ohµadu na to, èi existuje jedineèná re¹taurácia alebo re¹tauraèný re»azec.

V poslednom stave zámerne neposkytujeme spoloènosti, na ktorých plánoch zalo¾íme návrh zameraný na konkrétneho zákazníka. Predpokladajme, ¾e výstup je podporovaný integrovaným systémom, ktorý poskytne èa¹níkovi i barové pozície, ako aj celkovú správu skladu. Vz»ah pracovného nápadu mô¾e spolupracova» s terminálu dotykovým displejom a navy¹e s èítaèkou magnetických kariet, voucherov èa¹níkov, hmotnos», tlaèiareò, úèty a úèty, fi¹kálne tlaèiarne, zásuvky, nápojový dávkovaè, atï V¹etko be¾í pod operaèným systémom MS Windows, na výstavbu miestne alebo na jednu vetu za pou¾itia ¹tandardného PC vybavenia.