Hydraulicke konektory

Distribúcia napájania a komunikácia v¹etkých riadiacich systémov v najzlo¾itej¹ích dôvodoch je mo¾ná. Nové konektory nebudú schopné zvládnu», iste konektor eXLink bude schopný vyrie¹i» tie najhor¹ie podmienky. Èo potom existuje za konektorom a preèo je v skutoènosti veµa efektívne?

Konektor eXLink prechádza do flexibilného napájacieho zdroja a veµa efektívnej komunikácie akýchkoµvek systémov riadenia, ktoré mô¾u by» v miestnosti, kde je jednoducho bohatá a potrebu pou¾íva» takýto konektor. Funguje to dobre v takých nevýhodných oblastiach výbuchu ako sú zóny 1, 2, 21 a 22. Existujú dva spôsoby takýchto spojení - kvadripolárne a sedem a ¹es»pólové.

4-pólový a PE konektor eXLink je ideálny systém, ktorý umo¾òuje pou¾ívanie a odpojenie mnohých ïal¹ích elektrických zariadení. K dispozícii sú v¹etky mo¾né zásuvky a príslu¹né zástrèky pre tzv. Nízkonapä»ové zbernicové signály. Je potrebné si uvedomi», ¾e prenos výkonu je vykonávaný a¾ do 250V striedavého prúdu / 10 l pre plastovú a poniklovanú mosadz a pre nehrdzavejúcu oceµ.

RealQUIT

Rýchle pripojenie exlink existuje veµa mo¾ností pripojenia a odpojenia. Nezodpovedá za to, aby zariadenie bolo v urèitom okamihu vypnuté, èo zjednodu¹uje prácu. Plné sú vyrobené v modeli, ktorý obsahuje ochranu IP66 / IP68. Kåby sú ideálne pri teplotách zaèínajúcich od -55 ° C a¾ do +70 ° C, a to v podmienkach extrémne chladného a príjemného.Vïaka tomu, ¾e mô¾u by» vyrobené z takých výrobkov, ako je nehrdzavejúca oceµ alebo poniklovaná mosadz, sú extrémne odolné voèi v¹etkým ¹kodám. Mô¾u tvori» maximálne 7 alebo 6 pólov alebo 4 póly a PE. Sú dobrovoµne vyu¾ívané v »a¾be, preto¾e výrobok má ¹peciálne banské certifikáty EX a M2. Nepotrebujú a riadu na prácu pod napätím.

Kombinácia celých systémov vïaka pripojeniam typu exlink je nepochybne veµmi efektívna, jednoduchá a trvanlivá.