Hutnictvo pra kov

V súèasnej dobe je metalurgia oblas», ktorá obklopuje nielen plastové tvárniace procesy a zlievarne, ale tie¾ sa zaoberá ¹túdiom ¹truktúr v makrometre. Posledný predmet zvyèajne predpokladá výskum metalografických mikroskopov.

Mikroskopia je súèas»ou, ktorá sa objavila pred niekoµkými stovkami rokmi. A len v poslednej dobe, v závislosti od iných typov mikroskopov, zaèali by» v metalurgii. V poslednom èase sú nenahraditeµné poèas knihy s technickými èlánkami. U¾ v teréne sú najjednoduch¹ie získavané metalografické mikroskopy, ktoré sa okrem iného pou¾ívajú na skúmanie kovových defektov alebo ich prevratov. To je potom zobrazovacia technológia, ktorá sa robí na nepriehµadných vzorkách. Metalografické mikroskopy zahàòajú okrem iného aj elektrónové mikroskopy, ktoré umo¾òujú pozorovanie ¹truktúry v atómovej fáze a svetelného mikroskopu s men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonané s pou¾itím týchto nástrojov sú mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme nájs» iný spôsob mikrotrhliniek v dokumente alebo jeho pôvod. Je mo¾né vypoèíta» podiel fázy a tie¾ urèi» presné fázy. Vïaka tomu mô¾eme odhadnú» aj poèet a typ inklúzií a mnoho ïal¹ích dôle¾itých faktorov z hµadiska metalurgickej vízie. Napríklad, mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu umo¾òujú ¹pecifické pozorovanie ¹truktúry materiálu, vïaka èomu v perspektíve mô¾eme zabráni» mnohým ne¾iadúcim poruchám.

Member XXLMember XXL zvýšite svoju maskulinitu efektívne

Pou¾itie metalografických mikroskopov je obzvlá¹» dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu u¾ mô¾eme odhali» chyby materiálu. Treba v¹ak pripomenú», ¾e manipulácia s týmto typom zariadení je komplikovaná. Iba kvalifikované osoby by mali splni» súèasný stav testovania.