Huadam panielskeho prekladateua

V na¹ej vlastnej èinnosti prichádza èas, keï potrebujeme kontakt so zahraniènou osobou - èi u¾ pre podnikanie alebo pre seba, pre potreby alebo pre pote¹enie. Kým v úspechu, keï poznáme daný cieµový jazyk, nemal by to by» problém av druhom prípade sa problém dá urobi». Èo teda mô¾eme urobi», aby sme tento bod prekonali? Odpoveï je jednoduchá - pou¾ite komentáre profesionálneho prekladateµa.

Najlep¹ou mo¾nos»ou je, samozrejme, vyu¾i» slu¾by osoby, ktorú mô¾eme a ktorá by bola v období, kedy by sme to mali robi» na jednoduch¹ej, dobrej cene. Èasto je v¹ak mo¾né, ¾e jednoducho nepoznáme ¾iadneho prekladateµa a jednoducho ho musíme definova». Ako sa vám nájs» dobrý èlovek, ktorý bude vykonáva» túto pozíciu aj rýchlo a dobre?

Nebude to tu µahké. Prvým krokom je urèi», odkiaµ pochádza prekladateµ. Ak teda budeme vo Var¹ave existova», na túto atrakciu vstúpi iba prekladateµ z Var¹avy - táto analógia sa vz»ahuje na iné mestá. Preèo je potom nevyhnutnos»? No, preto¾e celý vz»ah s blízkym tlmoèníkom je absolútnym základom. Èo sa stane, ak je potrebné urèi» zmeny v poskytovanom preklade? Èo keï tlmoèník neodpovie na telefón? Samozrejme, mali by ste o takýchto aktivitách uva¾ova» pred otvorením vhodného prekladateµa.

Miesto, kde by daný prekladateµ nemal by», by v¹ak nemalo by» kritériom ná¹ho hµadania - zároveò je dôle¾itá skúsenos» tlmoèníka, najmä v oblasti, ktorú potrebujeme. Odhaduje sa aj úèel a politika na¹ich prekladov - musíme urèi», èi sme fascinovaní prekladom alebo ústnym prekladom. Ten sa pou¾íva predov¹etkým v rôznych povahách stretnutí (predov¹etkým biznisu a je spojený aj s veµmi spomínanou nevyhnutnos»ou nájs» prekladateµa z na¹ich ¹tvrtí. ®e ¾ije v prostredí ná¹ho partnera, vieme si predstavi», ¾e by to bolo posledné, èo by sa odohralo vo v¹etkých rôznych formách?

Aby som to zhrnul - nález správneho prekladateµa nie je príli¹ usilovný a rozpadá sa s mnohými novými krokmi. Napriek v¹etkému je na predaj masa a pravdepodobne bude aj niekto pre nás.