Hasiace latky halony

Po¾iare mo¾no uhasi» niekoµkými spôsobmi, ale v¹etko závisí od rôznych faktorov. Medzi ne patrí výmena horµavého materiálu, jeho veµkos» a fragmentácia a po¾iarne vlastnosti. Èas, ktorý uplynul od zaèiatku po¾iaru, má väè¹í význam. V ktorých situáciách bude voda kali»?

Snail FarmSnail Farm - Inovatívne slané sérum, ktoré eliminuje vrásky!

Parné hasenie je hasenie vodou, ktoré poèíta so zriedením horµavých plynov na povrchu spaµovania a zní¾ením koncentrácie kyslíka na hodnotu, pri ktorej sa spaµovanie stáva nemo¾ným. Koncentrácia kyslíka, pri ktorej je proces spaµovania inhibovaný, sa dosahuje len pri 35% koncentrácii vodnej pary v zmesi plynov a pár v spaµovacom povrchu. Stojí za to doda», ¾e najlep¹ie výsledky hasenia sa získajú pri pou¾ití nasýtenej pary pri tlaku od 6 do 8 atmosfér.Po¾iare, vyskytujúce sa v uzavretých priestoroch, s objemom okolo 500 m3, najèastej¹ie vy¾adujú hasenie parou. Ale kde je najbe¾nej¹ia vodná para na boj proti po¾iarom? Pena je bezpochyby významná v su¹iaròach horµavých materiálov a su¹ièiek dreva. Vodné pary sú spojené tak na ochranu po¾iarov pri èerpaní ropných produktov, na ochranu vulkanizaèných kotlov, na rektifikaèné kolóny alebo na ochranu lodných po¾iarov. Pri hasení po¾iarov kvapalín, ktorých teplota je minimálne 60 ° C, sa zachytáva aj hasenie parou. Stojí za to vedie», ¾e hasenie alebo ochrana miesta po¾iaru vodnou parou bude posledná zvlá¹» pozitívna, èím cennej¹ia bude teplota zapálenia kvapaliny. V úspechoch plynových po¾iarov sa zdá by» u¾itoèná aj vodná para, ale len v uzavretých priestoroch s nízkou kubatúrou. Okrem toho sa vodná para vz»ahuje aj na hasenie po¾iarov pevných predmetov, ako sú elektrické alebo poèítaèové zariadenia.Stojí za to, ¾e para, ako hasiaci prostriedok, nemô¾e by» zavedená do otvorených priestorov. Nielen. Vodné pary by nemali by» spracované v úspechoch, keï sú potrebné veµké chladiace úèinky. Okrem toho sa dvojica nespustí av bytoch, kde pravdepodobne spôsobuje popáleniny µuïom v nich.Av¹ak, pri pou¾ití vodnej pary, nemô¾ete zabudnú» na bezpeènos». Vodná para je médium, ktoré mô¾e by» definitívne spálené. Hasenie parou je tie¾ obmedzené rizikom zahmlievania priestoru a vlhkosti vzduchu.