Gynekologie umed lodz

Gynekológia ide celú cestu. Existuje stále viac rôznych spôsobov, ako spochybòova» µudské telo. Stále menej invazívne a e¹te presnej¹ie. Veµkým problémom medzi ¾enami s pohlavným stykom je rakovina krèka maternice, ktorá je v raných ¹tádiách jej lokalizácie úplne vylieèiteµná.

Ak v¹ak narazíte na ru¹ivé symptómy, ktoré mô¾u by» výsledkom takejto choroby, mali by ste ihneï prihlási» odborníka na kolposkop, aby ste ochorenie vylúèili. V dôsledku nedostatku záva¾nosti symptómov je pravdepodobne odstránenie maternice.

Takáto ¹túdia sa pripravuje s pou¾itím kolposkopu. Nie je niè iného ako mikroskop so spekulom. Spekulum sa vlo¾í do vagíny vhodným prostriedkom na kontrolu reakcie v po¹ve. Tento mikroskop budú kupova» to, aby si trojrozmerný efekt a zároveò robí obraz sa zvý¹i a¾ desa»krát, tak¾e gynekológ bude môc» skutoène skúma» steny po¹vy a krèka maternice, aby starostlivo posúdila, èi existujú nejaké zmeny. Malo by sa pamäta» na to, ¾e sa musíte pripravi» na ¹túdiu. Gynekolog bude pravdepodobne pouèi» pacienta o tom, ako sa chráni» pred testom. V prvom rade ide oslobodené od fyzického kontaktu a gynekologické tý¾deò pred prieskumom.

®ena, ktorá je prebudená kolposkopom, zvyèajne le¾í na konkrétnej gynekologickej stolici. Tento test je zvyèajne niekoµko minút a¾ niekoµko minút. V prípade, ¾e konce sú znepokojujúce je gynekológ, mô¾e nariadi» biopsia maternice, mal by by» dokonèený do vèas akejkoµvek sexuálnej aktivity, preto¾e to bude veµmi »a¾ké cíti» silné nepohodlie. Ergonomické parametre sú tie¾ dôle¾ité pre úspech tohto nástroja, preto¾e je to rovnaký pracovný nástroj.