Gynekologicke vy etrenie po hysterektomii

Kolposkopia je kµúèovým gynekologickým diagnostickým vy¹etrením. Kolposkopy sú nástroje odporúèané gynekológmi poèas ¹túdia - endoskopy s mo¾nos»ou viacnásobného zväè¹enia obrazu. Test konèí ambulantne.

Nemusíte by» pripravení na kolposkopiu. Nepostrádateµná je sexuálna abstinencia na niekoµko dní predtým. Nesmie sa vykonáva» ani poèas mesaèného krvácania. Samotná otázka nie je ú¾asná, mô¾ete tie¾ ís» a tehotné osoby.Kolposkopia je najèastej¹ie prezentovaná vo forme, keï cytologia dáva výsledky nejednoznaène. Táto ¹túdia sa týka relatívne skorej diagnostiky karcinómu krèka maternice (v tzv. Predinvazívnom ¹tádiu. Ak je rakovina v èasti vývoja, kolposkopia vám umo¾ní overi» zmeny.Kolposkopické vy¹etrenie spoèíva predov¹etkým v analýze vaginálnej èasti krèka maternice po jeho prezentácii v zrkadle. Na jeho povrchu sa mô¾u vyskytnú» veµké zmeny, ktoré sa nedajú zisti» poèas normálneho vy¹etrenia. Po prvé, gynekológ skúma dla¾dicový epitel multilamelárny nadr¾aný a ¾liazovitý, najmä pri»ahuje názor na ich hranicu. Tam, preto¾e vznikajú najnebezpeènej¹ie choroby. Neskôr je obraz u¾itoèný a vïaka pou¾itiu zeleného filtra pozoruje subepiteliálnu sie» krvných ciev. Z jeho príèiny je mo¾né rozpozna» povahu zmeny. Druhým krokom tejto otázky sú kontrastné vzorky povrchu epitelu (napr. Test s Lugolovou kvapalinou a 3% kyselinou octovou.Colposcopy, vzhµadom k pozitívnemu hardvér, otázka je celkom pekné a chce za¾i» kartu vedúci svojho lekára. To je len zriedka urobil, ale stále èastej¹ie v rámci èinnosti Národného fondu zdravia.