Gril pre stravovacie zariadenia

V poµských domoch mô¾ete èasto nájs» profesionálne vybavenie pre stravovanie, ktoré sa hrá v re¹tauráciách. Veµa atraktívnych krájaèov mô¾e ¾i» náhodou. V akej forme pomáhajú prirodzenú úlohu v kuchyni?

Viac èasuPou¾itie ¹peciálneho krájaèa výrazne zni¾uje èas prípravy jedál. Namiesto vyrezania ka¾dého kusu mäsa, syra alebo chleba, pou¾ite toto cenné zariadenie. Vïaka nemu bude vytvorenie ranného sendvièa trva» dvakrát tak dlho, ako to vyzerá ako tradièná forma. Príprava sendvièov pre celú rodinu sa uká¾e by» lep¹ia a nebude sa musie» nájs» o nieèo viac ako pár minút.

presnos»Krájaèe vám umo¾nia jednoducho odstráni» zlo¾ky, ktoré potrebujete. Je urèite krájaè, ktorý vám umo¾òuje upravi» hrúbku plátkov. Tak¾e zále¾í na na¹ej vynaliezavosti a potrebách, èi nám plánované jedlá budú hrubé alebo tenké. Táto presnos» ovplyvòuje a estetiku jedál. U¾ ¾iadne nerovnomerne nakrájané, nevzhµadné sendvièe. Vïaka pou¾itiu krájaèky bude v¹etok tovar, ktorý vydávame, vyzera» tak, ako by bol vydaný profesionálnym ¹éfkuchárom.

príchu»Existujú produkty, ktorých krájanie nám niekedy mô¾e spôsobi» veµa problémov. Tvrdý syr alebo niektoré druhy zeleniny èasto nedovoµujú, aby ste ich nakrájali na malé plátky. Vïaka úspechu mnohých jedál závisí chu» presne od hrúbky ich zlo¾iek. Situácia je podobná úspechu pri príprave mäsa. Krájaèe umo¾òujú rozrezanie mäsa a kostí do roztoku, ktorý je oveµa silnej¹í a extrémne rozumný ako pri starých formách. Je dôle¾ité, ¾e mäso nakrájané na krájadlo stráca oveµa menej vody, vïaka èomu zostáva silné a dobré.

pohodlieMô¾eme reza» takmer v¹etky potravinové materiály: syr, mäso, klobásy, zeleninu. Vïaka tomu mô¾eme pripravi» polievky, iné jedlá a ¹aláty rovno a s mo¾nos»ou. Nebudeme vy¾adova» investovanie do súborov zlo¾itých no¾ov na syry a telá. Je rovnako µahké reza» tvrdú kos» a celozrnný koreò s krájateµom.