Gastronomicka technologia pdf

Smernica ATEX, oznaèovaná aj ako smernica o novom prístupe, je materiálom, ktorého primárnym cieµom je aproximácia právnych ustanovení èlenských ¹tátov Európskej únie voèi ochranným systémom a zariadeniam, ktoré sa pou¾ívajú v oblastiach ohrozených výbuchom metánu alebo uhoµného prachu.

Tieto informácie v prvom rade definujú základné bezpeènostné po¾iadavky, ¹iroké oblasti výrobkov a ako preukáza» spoluprácu s príslu¹nými bezpeènostnými po¾iadavkami.Veµkou otázkou sú v zásade európske normy, ktoré podrobne opisujú technické spôsoby na preukázanie súladu s bezpeènostnými po¾iadavkami. V súlade so zásadou, ¾e materiál je presný so základom, sa predpokladá, ¾e súhlasí s dôle¾itými bezpeènostnými po¾iadavkami.Spoloèné po¾iadavky atex pre zariadenia a ochranné systémy pou¾ívané v potenciálne výbu¹nom prostredí sú uvedené v dodatku II k smernici. Existuje reè o v¹eobecných po¾iadavkách, voµbe materiálov, kon¹trukcii a forme, potenciálnych zdrojoch vznietenia, hrozbách vonkaj¹ích vplyvov, po¾iadavkách na bezpeènostné zariadenia a integrácii po¾iadaviek na zaistenie bezpeènosti systému.Spolu s tvrdeniami výrobca musí pamäta» na zabránenie vytvoreniu výbu¹nej atmosféry doplnkami a ochrannými opatreniami, aby sa zabránilo vznieteniu výbu¹nej atmosféry, aby sa zabránilo alebo obmedzilo výbuch.Mali by existova» riadky a ochranné systémy, ktoré majú zabráni» mo¾nosti výbuchu. Mali by by» postavené na základe poznatkov o technických poznatkoch. Tie strany a komponenty zariadení musia fungova» bezpeène av súlade s informáciami výrobcu.Ka¾dé zariadenie, ochranný systém a prístroj by mali ma» oznaèenie CE.Materiály pou¾ívané v sieti zariadení alebo ochranných systémov nemô¾u by» horµavé. Medzi nimi a atmosférou, ktorú by mohol spôsobi» potenciálny výbuch, nesmú by» ¾iadne reakcie.Pokrmy a ochranné opatrenia nesmú spôsobi» po¹kodenie alebo iné poranenie. Musia zabezpeèi», aby ich výrobok nebol ovplyvnený vysokými horúèkami a ¾iarením. Nemô¾u vytvára» elektrické nebezpeèenstvo ani vytvára» nebezpeèné situácie.