Forum psyche

V podmienkach pra¹nosti s látkami, ktoré predstavujú riziko výbuchu, odporúèame o¹etri» zariadenia s certifikátom ATEX a kon¹trukcie navrhnuté a vyrobené v súlade s odporúèaniami ATEX, ktoré sa nachádzajú v krajinách EÚ.

V praxi som v podmienkach popra¹ovania prá¹kov laku mal uhlie alebo prach s organickým pôvodom (napr. Drevo, je hlavne u¾itoèné zabezpeèi» dostatoèné odstránenie prachu. Efektívna odsávanie prachu ATEX (extrakcia atexového prachu úspe¹ne eliminuje väè¹inu nebezpeèenstiev, ale efektívne sa podieµa na ¹irokom rozsahu, je potrebné uzavrie» vhodne dokonèené a èo najefektívnej¹ie technologické, technologické a procedurálne rie¹enia. Ktoré rie¹enia?

Odstraòovanie prachu ATEX pri realizáciiÈinnosti odstraòovania prachu ATEX (v súlade s európskymi smernicami sú obmedzené na:- pou¾ívanie miestnych výfukových plynov, ktoré by mali by» umiestnené v blízkosti zdrojov, ktoré emitujú výbu¹né prostredie, sú to samonosné ramená, priemyselné odsávaèe alebo ¹peciálne prísavky,- pravidelné vysávanie povrchov, na ktorých sa objavujú jemné èastice (napríklad okolo obrábacích strojov, priemyselné vysávaèe by sa mali vzia» do tohto bodu,- dobré uzemnenie pracovných zariadení a rovnakého zariadenia na odstraòovanie odpadu, preto¾e mô¾e generova» elektrostatické náboje - uzemnenie bráni tomuto javu,- správna kon¹trukcia drená¾nych kanálov a ich pokrytie proti erózii,- pou¾ívanie ventilátorov, filtrov a zariadení na odstraòovanie prachu navrhnutých spolu so smernicou ATEX a tých, ktorí mô¾u získa» príslu¹né certifikáty.Pre èo najväè¹iu mo¾nú ochranu proti výbuchu majú systémy na odsávanie prachu ATEX opätovné vybavenie hasiacimi jednotkami (po¾iarom a / alebo ohòom vnútri samotných zariadení.