Fiskalna novitusova vymena papiera

Malá veµkos» zariadenia, ktorá spåòa v¹etky funkcie na¹ej väè¹ej verzie, je obµúbená ako mobilná pokladòa. Vzhµadom na vysokú hodnotu a nízku veµkos» je toto zariadenie úplne prenosné, tak¾e si mô¾ete vybra» na jedinom mieste. Prenosné registraèné pokladne nezále¾í viac na kufri, vrecku alebo kufríku. Mô¾u by» pou¾ité za akýchkoµvek okolností a neposkytujú ¾iadne »a¾kosti.Prenosné pokladne mô¾u pou¾íva» v¹etci, ktorí potrebujú mobilný nástroj tohto typu. Lekári mô¾u vïaka tomu µahko prenies» svoju daòovú pokladnicu medzi lekárske úrady a vzia» si s nimi pri schôdzke. Bude sa pou¾íva» ako podnikatelia, ktorí èasto nav¹tevujú, majú mobilné pracoviská alebo vykonávajú on-line predaj. Advokáti, ktorí sú èasto veµa µudí na mnohých iných miestach mesta, mô¾u tie¾ vyu¾íva» výhody mobilnej pokladne.

Výstavba prenosných registraèných pokladnícNová metóda uprednostòuje a uµahèuje pou¾ívateµa, preto¾e je veµmi intuitívna a obµúbená ako smartphone alebo mobilný telefón. Malé rozmery nevytvárajú mobilné registraèné pokladne hor¹ie ekvivalentné ¹tandardným nástrojom tohto druhu. Ich ¹truktúra umo¾òuje prítomnos» mimoriadne rýchleho mechanizmu tlaèe. Výkres z rozsiahlej databázy vrátane pridaných názvov produktov a slu¾ieb a mo¾nos» generova» elektronickú kópiu dokladu.Prenosná pokladòa s vynikajúcou hodnotou je k dispozícii vo veµmi odolnej batérii, ktorá umo¾òuje veµké vyu¾itie zariadenia. Väè¹inou je nábytok vybavený ¹pecializovaným poèítaèovým softvérom, ktorý zaruèuje rýchle naprogramovanie pokladnice a úpravu niektorých nastavení. Nastavenie mobilnej pokladnice na poµské preferencie je jednou z najdôle¾itej¹ích vlastností zariadenia.

Prenosná pokladòa Novitus Nano EPi» z najèistej¹ích výsledkov tejto módy je mobilný pokladòa Novitus Nano E. Súèasné zariadenie je základný model vybavený mo¾nos»ou elektronickej kópie potvrdenia. ¥ahká kon¹trukcia a malá veµkos» sa budú kupova» na vlastníctvo spoloènosti Novitus Nano E v umení nútenia premiestòova» sa aj v prípade, ¾e predajné èinnosti na povrchu budú nútené prepusti» z be¾ného typu pokladne. Zariadenie je tepelný tlaèový mechanizmus, alfanumerický LCD displej s podsvietením a kontaktnou klávesnicou,Inovatívna technológia zavedená v spoloènosti Novitus Nano E priná¹a klientovi nádej, ¾e ka¾dý register bude slobodne vykonáva» prostredníctvom schopnosti programova» funkèné klávesy a pomôc» s rôznymi zariadeniami. ©tandardne má zariadenie dva komunikaèné porty a je viditeµné v triede vybavenej modulom Bluetooth. Prenosná pokladnica Novitus Nano E zdieµa jednoduchý proces výmeny papiera, mo¾nos» vyu¾itia návrhov rýchleho predaja a jednoduché programovanie nových produktov.