Finaneny controlling pdf

Ekonomické ovládanie je neoddeliteµnou súèas»ou riadenia v ka¾dej veµkej spoloènosti. Kontrola zastávok s urèením dopytu po hotovostných operáciách, ziskovos» financovania podniku, náklady a zisk, ako aj finanèná likvidita a hodnotenie efektívnosti kapitálovej investície.

Riadenie sa dá rozdeli» do troch etáp:- plánovanie,- vykonávanie,- kontrola.

Prvýkrát sa kontrola pou¾ívala v tridsiatych rokoch v USA. Pri¹iel na diaµkový kontinent, a to najmä vïaka nemeckým podnikom. Svoj systematický vývoj mô¾eme pozorova» od 50. rokov 20. storoèia. Pri¹iel do svojho sveta predov¹etkým vïaka poboèke medzinárodných korporácií, hoci stále vy¹¹ie prvé a stredne veµké spoloènosti, niekedy dokonca ani úplne vedome, zaèínajú zavádza» kontrolné nástroje. Mô¾ete µahko poveda», ¾e pri kontrole ideme stava» tam, kde sa tieto aspekty objavujú v mana¾mente:

- Decentralizovaný systém nadvlády v mene,- Zameraná spoloènos» existuje na dosiahnutie dobre definovaných cieµov,- Bol zavedený motivaèný systém, ktorý umo¾nil spoloènosti pracova» efektívnej¹ie,- vedenie úètovníctva je zamerané na prevádzkovanie racionálnych finanèných rozhodnutí,- Dobre spravovaný systém zhroma¾ïovania informácií,

Umiestnenie pravidiel finanèného riadenia do spoloènosti automaticky uplatòuje nové formy. Uvádza sa v òom organizaèná ¹truktúra, finanèný zúètovací systém a tie¾ obeh dokumentov v spoloènosti. Nie je mo¾né vykona» riadne ekonomické riadenie bez dobrých poèítaèových programov. Finanèný controlling kladie osobitný dôraz na efektívne riadenie spoloènosti, èo nie je prípad, ak máme pracova» s mana¾érskym úètovníctvom.