Finanenej kontroly a kontroly riadenia

Potrat je stále neohrozujúcim predmetom tabu. Na rozdiel od toho, èo sa médiá dotýkajú tejto záväznej témy, prejavujú problém so spoµahlivým oponentom potratov alebo naopak. Samozrejme, potlaèenie témy nepomô¾e pri jeho rie¹ení, ale na druhej strane, vyfúknutie a nie. A tak, ¾e problém existuje, nie je pochýb o tom. Podµa zákona a podµa dobrých a nábo¾enských hodnôt je potrat alebo ukonèenie tehotenstva nezákonné. Ide teda o preru¹enie nenarodeného, ale u¾ zaèatého die»a»a, ktoré je predmetom stálej a neodòateµnej ochrany. Existujú v¹ak zákonné výnimky, ktoré umo¾òujú matke die»a»a vyhnú» sa tehotenstvu. Takéto výnimky predstavujú hrozbu pre zdravie alebo ¾ivot matky, ¾ivot ïal¹ieho die»a»a a odhalenie vá¾nych, nevylieèiteµných chýb die»a»a. Situácia v¹ak klesá, keï budúca matka nemá ma» die»a: v¹etko, èi u¾ kvôli zlej materiálnej situácii alebo nezvyèajne mladému veku. V takejto situácii, samozrejme - nemo¾no odstráni» tehotenstvo v poµskom a cirkevnom prostredí. Budúcou matkou je buï nezákonný potrat, potrat alebo narodenie die»a»a a potom poslaný na prijatie.

Samozrejme, nebudeme tu ani jedna strana, zakazujeme alebo podporujeme potraty, ospravedlòujeme. Nepamätáme si zámer skrýva» skutoènos», ¾e v niektorých prípadoch nechcem, aby ¾eny boli zanedbávané. Buïte to, èo dievèatá tvrdia, ¾e nie sú bytosti odolné voèi vetru K dispozícii sú napokon rozdielne kvality v byte a ¾enách a ich rie¹enie pre urèité príèiny je extrémne individuálne. A dokonca aj abstrahuje od neopatrného teenager, ktorého hlavné sexuálne dojmy skonèili v tehotenstve, ale stane sa to. Je mo¾né, ¾e silné ¾eny, ktoré sú v práci, ktoré nemô¾u nechcú zosúladi» s prácou, sa rozhodnú pre potrat. Poµský zákon ich samozrejme bráni, a preto musia nájs» úµavu v nemeckých, slovenských a rakúskych nemocniciach.

Nie je pochýb o tom, ¾e v prípade ne¾iaducich tehotenstiev by bolo dôle¾ité vráti» v¹etko spä» do malej výpovede "bolo treba premý¹µa»". A ak by v prípade rozmaru mala by» potrat zakázaná, naozaj v zákonne schválených miestach by mala poµská vláda dovoli» ¾enke ukonèi» jej tehotenstvo. Ako v¾dy, samozrejme, aj napriek tomu, ¾e boli splnené zákonné podmienky, lekári, ako v¾dy, odmietajú vykona» postup nielen raz, vystavujúc osobu a budúce die»a vysokému riziku straty ¾ivota a zdravia. A to isté je neprijateµný èin.