Fi kalny postnet ergo

Pokladòa je dnes dôle¾itá takmer v ka¾dom obchode a predávanie tovaru bez potvrdenia je zákonom zakázané - mô¾e sa prinies» na bazáre a trhy. Najmä tam tie¾ predávajúci má prenosný pokladòa.Pokladnica pracuje na jednej strane s predávajúcim a pomáha v ¹tatistike predaja s novým klientom, ktorý vïaka tomuto nástroju obdr¾í potvrdenie o kúpe pri zostavovaní dokladu. Ak spozoruje chybu, lístok mu oprávòuje na reklamáciu. Majiteµ obchodu, vïaka nej, ¾e je to bezpeèné, ¾e hostia nepodvedú, a ¹tát - ¾e podnikateµ platí DPH, èo sa týka niektorých príjmov. Toto je len niekoµko výhod registraènej pokladne, ale to isté platí: postnetová pokladòa uµahèuje ¾ivot podnikateµom.

Pokladòa - americký vynález 19. storoèia

USA boli od samého zaèiatku kolískou podnikania, kde sa usilovne podarilo a je stále schopné zarobi» milióny. Slogan "od koberca k milionárovi" nie je prázdny: pracovitý a praktický mô¾e ¹íri» krídla tam. James Jacob Ritty bol tie¾ takýto èlovek. Ako majiteµ niekoµkých barov musel poèíta» bdelé oko a presne nemal dôveru v jednotlivých zamestnancov. Nech je to pravda alebo nie, stimulovala jej tvorivos» a vytvorila vlastný fakturaèný stroj. Prvá pokladòa, neskôr nazývaná ním "nekomplikovaný pokladník", sa dostala z bohatých hodín aj zo zásuvky a objavila sa a vydávala hlasný zvuk. Zvonèek by vás informoval o transakcii, majiteµ obchodu by mohol µahko zisti», èi pokladník nekradol. To pre chudobného predávajúceho nebolo rovnako pozitívne, ako to ¹éf vyzerá takto v jeho ruke a vïaka vynálezu sa mohol vyhnú» neoprávneným obvineniam. Prvá pokladòa bola výnimoène ozdobná, oveµa prekrásnej¹ia ako tie skromné zariadenia - pre ktoré sú posledné registraèné pokladne rozmanitej¹ie a efektívnej¹ie.