Fi kalna pokladnica rem

Mô¾eme sa stretnú» s registraènou pokladòou v¹ade, kde jednotlivci platia za produkt alebo slu¾bu, a príjmy z takéhoto obratu presahujú limit stanovený Ministerstvom financií.

Preèo a kedy sa pokladnica?Pokladnica má preto zariadenie, pre ktoré sú ponúkané produkty alebo slu¾by. Vïaka tomu mô¾e ¾ena, ktorá kupuje tovar alebo pomáha, získa» presný zoznam toho, èo zaplatila. Tu je uvedená presná cena ka¾dej zákazky a celková suma. Dôkaz o predaji nie je nièím iným ako potvrdením. Je to vïaka nemu, ¾e vieme, na èo a koµko dali, a mo¾no náhodou suma nie je príli¹ vysoká alebo príli¹ malá. Je tie¾ pravdepodobné, ¾e èlovek podvedome nadobudne chybný tovar. Potvrdenie sa potom vz»ahuje aj na výmenu takéhoto výrobku za osobný alebo za peòa¾nú sumu, ktorá bude zodpoveda» sume, ktorú zákazník zaplatil. Pokladnica v¹ak nie je len pre tlaè pokladní. Jej ïal¹ou úlohou je vníma» predaj. Po ukonèení predaja je povinnos»ou predávajúceho zostavi» dennú správu o predaji. Trvalo zaregistruje, aké výrobky boli predané, koµko z nich bolo zaplatených a koµko z nich mala DPH.

Pokladòa ERCExistujú originálne spôsoby pokladníc. Mô¾eme zisti» ako dôkaz ERC alebo elektronickej pokladnice. Je to aktuálna pokladnica, ktorá mô¾e programova» tak, ako bola nahraná jeho výrobcom. Nie je dôle¾ité ich meni». A má pomerne malú dátovú kapacitu, ktorá sa po niekoµkých rokoch rýchlo naplní. Potom má majiteµ takejto pokladnice dve mo¾nosti: mô¾e vymeni» finanèný modul za iný alebo úplne zmeni» celú sumu na inú. Tento poèet registraèných pokladníc zahàòa okrem iného mobilné pokladne, samostatné pokladne a pokladne systému.

Fi¹kálne terminályDruhým typom pokladne je pokladnièná pokladòa alebo elektronický predaj. Sú tie¾ nazývané poèítaèové pokladne. Sú postavené hlavne z poèítaèa, fi¹kálnej tlaèiarne, klávesnice a monitora. Tieto registraèné pokladnice sú univerzálne, èo znamená, ¾e ich mo¾no pripoji» a napríklad fi¹kálne terminály, skenery èiarových kódov alebo elektrické váhy. Pokladnièné pokladne je mo¾né voµne konfigurova» alebo roz¹íri» do vz»ahov s vlastnými potrebami alebo rozvojom spoloènosti.