Fi kalna pokladnica novitus nano e

Za zmienku stojí, èo je to servis registraèných pokladníc: fi¹kácia registraènej pokladnice, potrebné technické prehliadky, v¹etky náplasti vyrobené v záruènej dobe a po skonèení záruky a potrebné údr¾bové èinnosti. Okrem toho, servisný zástupca pokladne je zodpovedný za zápisy do servisnej kni¾ky a oznamuje fi¹káciu pokladnice do USA.

Fi¹kálne registre ponúkajú svojim u¾ívateµom dodatoèné slu¾by: ¹kolenia o prevádzke registraèných pokladníc, ako aj pomoc pri be¾nom programovaní obchodných mien a sadzieb PTU.

Poèas nevyhnutných technických kontrol vykonáva servisný technik nasledujúce èinnosti:- vyhodnotí stav peèatí registraènej pokladnice a ich súlad s titulkami v servisnej polohe a servisnou dokumentáciou,- kontroluje pokladnièný program, jeho verziu, dohodu s titulkami v pokladnici a servisnú dokumentáciu,- kontroluje správnos» prevádzky pokladnice, najmä v rozsahu vydávania daòových dokladov,- vyhodnocuje stav registraènej pokladne, fi¹kálnej pamäte, základnej dosky a fi¹kálneho modulu v súlade so stavebnými dokumentmi,- kontroluje správnos» spotrebiteµského displeja,- výsledok revízie spolu s výhradami je uvedený v servisnej knihe.

sviatok1. Potrebné technické preskúmanie je potrebné vykona» aj vtedy, keï u¾ívateµ pokladne pozastavil svoju èinnos», ktorá z nejakého dôvodu prestala zaznamenáva» obrat na pokladnici, ale registraènú pokladnicu nezaregistroval.2. Technická objednávka zahàòa v prvom rade kon¹trukèné aspekty pokladnice, ktoré sú zodpovedné za registráciu pohybov a ktorých nesprávna èinnos» by mohla ovplyvni» krátky výpoèet daní. V èase revízie teda servisný pracovník nehµadá chyby, ktoré ovplyvòujú fungovanie pokladnice, ani nekontroluje, èi nové faktory zariadenia, ako je mechanizmus zodpovedný za tlaè, napájanie - fungujú dobre. Zákazník mô¾e samozrejme po¾iada» technika, aby skontroloval stav registraènej pokladnice a vymenil po¹kodené predmety, a potom bude vykonaný mimo technickej kontroly.