Faktury a pokladnice

V modernej dobe nikto neuva¾uje o obchode bez pokladne. Obchodné registraèné pokladne sú pokrmy, ktoré registrujú v¹etky daòové operácie v súèasnom èísle dane z príjmov. Registrácia predaja v pokladnici sa vytvára zadaním kódov, tovarov alebo slu¾ieb priamo z klávesnice namontovanej v mno¾stve alebo pomocou èítaèky kódov. Názvy výrobkov alebo slu¾ieb by sa mali vopred naprogramova» v pokladnici.Fiskálne registraèné pokladnice v Poµsku sú vybavené fi¹kálnymi predstavami o hodnotách OTP, v ktorých je èistý predajný cieµ zameraný na èistý a hrubý predaj, prièom sa stanovujú rôzne sadzby DPH.

Moderná pokladòa nie je vybavená LCD obrazovkou, ale aj bezdrôtovým pripojením k internetu. Èoraz viac mô¾eme vidie» zmeny vo fi¹kálnych pokladniach. Sú e¹te men¹ie, èo pozitívne ovplyvòuje pohodlie domova a efektívnos» slu¾ieb zákazníkom.Moderné modely umo¾òujú jednoduchú a intuitívnu registráciu predaja a prípravu fi¹kálnej správy.Zariadenia sa èoraz viac vyrábajú z tenkých a µahko dotykových materiálov, èo ïalej ovplyvòuje pohodlie práce.

Väè¹ina moderných registraèných pokladníc pracuje s poèítaèom a bude kupova» èítaèky èiarových kódov a platobný terminál.Moderné pokladne sú navrhnuté tak, aby sa pri úspe¹nom výmene role papiera zákazník stal veµmi jednoduchým úvodom do potrebných surovín.V prípade úspe¹ného zlyhania pokladnice musí zákazník po¾iada» o autorizovanú slu¾bu opravy pokladníc. Z toho vyplýva, ¾e v¹etky nové daòové registraèné pokladne sú zapeèatené a nemô¾u ich iniciova» vlastníci. Kontroly mô¾e vykonáva» len servisný technik alebo daòový úradník.Poèas kontroly od daòového úradu sa kontroluje obsah fiskálnej pamäte, integrity peèatí a textov v servisnej knihe o vèasných peòa¾ných kontrolách. V prípade zistenia nezrovnalosti od zamestnávateµa, ¾e by mala by» ulo¾ená peòa¾ná pokuta.