Etapy rozvoja spoloenosti

Tehotenstvo, ¹»astný pôrod a neskor¹ia výchova die»a»a sú najlep¹ími obdobiami ¾ivota pre v¹etkých. Budúce matky sa te¹ia na deò, keï poèujú tep plodu. Je tu pre nich aktuálne znamenie, ¾e vývoj die»a»a ide zlatým smerom a napriek tomu ich harmonickým spôsobom pozná, ¾e ich budúceho milovaného potomka niesú pod srdcom. Vá¾ené budúce matky, nenechajte sa zdôrazni», ak poèas prvého ultrazvuku lekár nepoèul srdcový tep vá¹ho die»a»a. V poèiatoèných fázach vývoja plodu sú zmeny veµmi rýchle, prakticky zo dòa na deò a prvý tep je pochopiteµný u¾ v 21. deò tehotenstva.

Spoèiatku sa srdce die»a»a nepodobá na nás známy orgán. V ranom ¹tádiu vývoja plodu je to potom len druh trubice, ktorá pumpuje krv. Av¹ak okolo 14. tý¾dòa tehotenstva bude die»a na konci dôle¾ité (6 mm vo v¹etkých, ¾e bude silné vidie» ich pri hµadaní ultrazvuku. Bohu¾iaµ, stále bude príli¹ malý na to, aby sme si uvedomili jeho dobrý vývoj. Na správne posúdenie vývoja srdca die»a»a bude potrebné poèka» a¾ do 20. tý¾dòa tehotenstva, keï srdce nenarodeného die»a»a dosiahne veµkos» 20 mm.

Pokiaµ ide o poèúvanie tepu, bude to ïal¹í okolo 11. tý¾dòa tehotenstva, ale iba pomocou ¹peciálneho prístroja, ktorý je tvarovaný tak, aby premenil tok krvi na zvuk. A správny tlkot srdca pomocou stetoskopu je mo¾ný len po prechode 18. tý¾dòa tehotenstva. Stojí za to èaka» na tento okamih - nikdy nezabudnete na prvý tep ná¹ho budúceho die»a»a.

Make Lash

Poèas tehotenstva sa fetálna krv nedostala do pµúc die»a»a. To bolo potom znamenie pre rastúce telo die»a»a, ¾e to e¹te nie je hodina dýcha», ale namiesto toho sa zamera» na vývoj zdravých orgánov. Srdce die»a»a sa tak bude vyvíja» poèas dodacieho obdobia. Od tohto momentu bude poèúvanie tepu plodu v¾dy k dispozícii. Jediné, èo musíte urobi», je jemne polo¾i» ucho na hruï vá¹ho die»a»a.