Digitalny mikroskop

jinx formula

Prvé zariadenia neboli správne, aby sa predviedli, ako aj tie nové, preto¾e ich zväè¹enie výskumného zariadenia nebolo atraktívne a akcia bola zameraná na aplikáciu denného svetla. Módne sú veµmi úspe¹né a nádherné, ale stále pracujeme na ich vylep¹ovaní, aby sme z posledného nástroja získali maximum.

Veµmi originálnym mikroskopom sú tzv. Akustické mikroskopy, ktorých úlohou je pou¾itie ultrazvukových vån, ktoré nepresahujú niekoµko gigahertov. Takéto zariadenie sa skladá z akustických ¹o¹oviek, snímacieho zariadenia a piezoelektrického snímaèa. Odporúèa sa predov¹etkým hµada» pru¾nos» a viskozitu buniek a zvá¾i» ich zmeny.Z radu elektrónov mikroskopy pou¾ívajú vedci na ¹túdium budov a hmoty na atómovej úrovni. Pou¾ívajú elektróny, aby ich zachytili, ale ich rozlí¹enie je u¾itoèné pri zvy¹ovaní energie elektrónov. S nimi sa zaobchádza dodnes. Sú mimoriadne jednoduché, najmä vïaka na¹ej skvelej funkènosti. Vïaka nim je dôle¾ité získa» veµmi jednoduchý a reálny obraz, ktorý sa pou¾íva v sile ¹koly a technológie. Najmä aktuálne informácie týkajúce sa týchto zariadení sú posledné, ¾e ka¾dý výskum uskutoènený pre ich slu¾by sa musí uskutoèni» vo voµnom. ®e potom ¾ijete, ¾e problémové problém, pokiaµ ide o ¹túdium biologických organizmov.Pou¾ívajú sa rôzne typy mikroskopov, ktoré sa ¹iroko pou¾ívajú v medicíne na vykonávanie èinností a nedostatkov v relatívne nízkych priestoroch. Pou¾ívajú sa na vykonávanie neurochirurgických, stomatologických a oftalmologických postupov. Dnes sa vïaka týmto zariadeniam mô¾eme te¹i» na taký obrovský rozvoj medicíny, ktorý doká¾e zachráni» mnohých µudí a zlep¹i» pohodlie ¾ivota. Boli to také neinvazívne lieèby, keï boli rizikovej¹ie zlé robi» a dnes sú niektoré z nich pre mnohých z nás normálne.