Denna sprava v pokladni

Ka¾dý majiteµ registraènej pokladnice vie situáciu medzi poslednou, koµko záväzkov prevezme s majetkom takéhoto zariadenia. Fiskálna pokladnica elzab jota e, t.j. hojacia pomôcka pri systematickom zaznamenávaní predaja poèas vyrovnania s daòovým úradom. Zlep¹uje podnikateµov pri výkone ich práce. Na èo sa mô¾e poèíta»?

Pozrime sa na príklad takéhoto dôle¾itého dokumentu ako denná správa.Denné správy z pokladnice sú jedineèné medzi dôle¾itej¹ie zále¾itosti, ktoré sa skúmajú v prípade auditu. Úradníci majú právomoc po¾adova» ich prezentáciu, a investorovi, ktorý nemá takéto správy - ukladá veµkú pokutu. Preèo je denná správa dôle¾itá? Odpoveï zïaleka nie je jednoduchá - tento text je najpravdepodobnej¹ím zhrnutím celého dòa predaja. Podnikateµ musí urobi» takúto správu v deò predaja. Preto¾e nasledujúci deò vytvára predaj, takáto správa sa oznaèuje ako správa o nulovaní. Dôle¾itou otázkou preto je, ¾e bez prípravy takejto správy, ktorá je súhrnom dòa predaja, nemô¾ete zaèa» predáva» ïal¹í deò. Teoreticky je pre predávajúcich dos» »a¾ké, ale stojí za to pozrie» sa na pomoc, ktorá vzniká z potreby pripravova» a udr¾iava» denné správy z pokladne. Napokon sú cenným zdrojom mnohých dôle¾itých údajov, ale nie pre správcov titulu Treasury, iba pre predávajúceho. Analýza takýchto správ v¹ak mô¾e pomôc» pri rie¹ení problémov súvisiacich s tým, aké produkty sa najlep¹ie predávajú, aj v akých dòoch alebo hodinách sa mô¾ete spoµahnú» na najdlh¹ie pohyby. Preto sú veµmi dôle¾ité rady pre tých podnikateµov, ktorí chcú zlep¹i» svoju prácu alebo priláka» nové ponuky zákazníkom. Ak si to pre zákazníkov lákajú, stojí za to pochopi» ich návyky a preferencie. Èím lep¹ie poznáme tento problém, tým lep¹ie bojujeme o klienta. Nenápadná denná správa sa preto mô¾e ukáza» ako cenná podpora pre v¹etkých podnikateµov, ktorí najviac vyu¾ívajú posledné zdroje informácií, ktoré im poskytujú fi¹kálne registre.Spôsob, akým podnikateµ pou¾íva dennú správu, je veµká predstavu o tom, ako bude správa u¾itoèným dokumentom. Veµa závisí od kreativity predajcov, ktorí bohu¾iaµ príli¹ èasto odmietajú usporiada» takéto správy, ale len s názorom na mo¾nú kontrolu.