Daoove sadzby v pousku

Keï sa zaèínajú uplatòova» nové daòové sadzby, podnikatelia musia preprogramova» registraèné pokladnice. Zmena daòových sadzieb je pre podnikateµov »ahom, ¾e musia spåòa» softvérové zmeny v predajných úètovných zariadeniach, t. J. Pokladniach. Ako a kde mô¾ete vytvori»? Pokladnièná slu¾ba je miestnos», kde sú pokrmy regulované, ale nie je mo¾né ju prehráva». Ako u¾ vieme, zmena sadzieb daru v takýchto problémoch zaèína by» preplnená.

Ak nedôjde k preprogramovaniu pokladnice a zamestnanie v úplne inej fáze, nemali by ste zdôrazòova». Je dôle¾ité pripravi» to isté bez pomoci profesionálov. Staèí sa pripoji» k pou¾ívateµskej príruèke a krok za krokom ju vytvori» spolu s pokynmi výrobcu. Aby v¹etky sadzby museli by» nastavené manuálne. Je to posledná, ktorá je pre úspech výrazne nepríjemná, ak sme naprogramovali tucet polo¾iek v pokladni.Zmena sadzieb DPH v súhrnoch registrujúcich by nemala by» problémom pre obchody. Ak je v nej veµa skupín tovaru a pokladne nie sú priamo spojené s predajnými organizmami, operácia sa mô¾e vykona» rýchlo. V prípade takýchto pripojení si mnohí chcú od softvérovej funkcie.Ob»a¾ovanie vzniká poèas prechodu tovaru medzi jednotlivé sadzby DPH. S hotovostnými systémami, ktoré komunikujú s populárnym softvérom, mô¾eme vidie» problémy. Be¾né programy, ktoré nemajú schopnos» filtrova», klasifikova» materiály, nebudú u¾itoèné pri hµadaní veµkého príkladu, napríklad po výrobcovi, èiarovom kóde alebo nejakej novej znaèke, definujeme skupiny produktov na nastavenie novej sadzby dane. Budete musie» upravi» ka¾dý súbor v takom programe sami.Nové sadzby DPH mô¾u prinúti» niektorých daòových poplatníkov k výmene hotovosti. Spojený je rovnaký s dlhou kon¹trukciou alebo s celou èas»ou tzv resetuje, ktoré nebudete kupova», aby ste zadali ïal¹iu opravu na hodnotu DPH.Platí to pre zariadenia, ktoré predstavujú poèet správ blízkych 1825, preto¾e v takejto pokladnici sa vyplní pamä». Potom je lep¹ie získa» novú pokladòu. Technologicky nová pokladnica bude u¾itoènou zárukou µahkého vstupu do èítania s druhými sadzbami DPH.