Comarch erp optima pre uetovne kancelarie

Fakturácia Program umo¾òuje vydávanie rôznych druhov materiálov v zúètovaní objednávky rýchlu, jednoduchú a prispôsobené. Comarch ERP modul Optima Foods je veµa jeho pou¾itie. Vïaka nej si mô¾ete da» texty v µubovoµnej mene.

Táto aplikácia je synchronizovaná s novými komponentmi systému Comarch. Mo¾nosti sú aktualizované v celej oblasti, èo je jednoduchá úètovná slu¾ba. Pomocou funkcionality (mo¾nosti predaja a nákupu, výmena dokumentov na webe tento modul výrazne zvý¹i najlep¹iu ponuku predaja medzi týmito druhmi efektov.Dodatoèný nástroj, ako je napríklad okno Oddelený predaj, vám umo¾òuje poskytnú» v¹etky znalosti a materiály týkajúce sa daného dodávateµa. Toto je predov¹etkým luxusné rie¹enie pre úètovníkov. Okrem toho má tento plán funkciu tlaèe. To v¹etko nás uspokojuje tým, ¾e metóda výrazne uµahèuje fungovanie spoloènosti alebo spoloènosti a zjednodu¹uje prácu.Program Comarch ERP Optima Faktury je ideálny najmä pre deti a malé firmy, kde úètovné oddelenie nie je husté a zamestnanci potrebujú slu¾bu a pomoc. Takáto akcia je teraz faktúrny modul ako program na registráciu a fakturáciu, ktorý uµahèuje prácu µudí a zni¾uje mo¾nos» chyby. Program vám umo¾òuje rýchlo vystavi» faktúry s ich okam¾itou opravou aj mo¾nos»ou tlaèe.Comarch ERP Fakturácia Faktúry Optima umo¾òuje: vydávanie predajných faktúr a nákup, Fiscalization pre jednotlivcov, servis celého obchodu v amerických dolároch a cudzích mien, vydávajúci korekciu podklady (korekcia mno¾stvo, dátumy, hodnota -providing, DPH, zµavu a tak ïalej. , nákup a predaj výberom tradièných spôsobov platby (bankový prevod, náhrada, v hotovosti a rovnako ako tie, ktoré mo¾no identifikova» podµa softvéru a slu¾ieb pre u¾ívateµov a vedenie evidencie zákazníkov.