Centralny vysavae kalisz

Je nemo¾né skry», ¾e práca lekára je jednou z najspoµahlivej¹ích profesií. Ka¾dý deò sú zdraví a sú tisíckami hostí, ale nemô¾u si dovoli» robi» chyby, preto¾e vo výrobkoch pravdepodobne ¾ijú hrozným spôsobom.

Samozrejme, rovnako ako pred niekoµkými rokmi, lekári mali len jednu úlohu: lieèi» svojich pacientov, tak u¾ v systéme so ¾eleznicami v zákone, ïal¹ie povinnosti padajú na hlavu - majú pokladnicu alebo zlep¹ujú slu¾bu poèítaèového pacienta. Koniec týchto noviniek je vskutku slávny, preto¾e uznáva úlohu zni¾ovania ¹edej zóny a zavádzania informatizácie do medicíny, èo priná¹a mnoho výhod. Najmä pre lekárov star¹ej generácie sú to v¹ak dos» stresujúce veci, na ktoré sa musia uèi» od nuly.

Veµkým problémom je fi¹kálna pokladnica pre lekára prítomného na zaèiatku. Nikdy predtým s takýmto vybavením nezaoberali a ich slu¾by sa stali pre nich nevyhnutnos»ou. Lekári, ktorí prevádzkujú súkromné kancelárie, majú povinnos» pou¾íva» fi¹kálne registraèné pokladnice, inak sa mô¾u stretnú» s veµkými pokutami. A star¹í µudia alebo µudia, ktorým je »a¾ké posla» SMS, najmä na zaèiatku kontaktu s takýmito peniazmi, sú vystavení znaènému strachu z niekedy nároèného pacienta. Na¹»astie pre nich mô¾ete pozorova» blízke kurzy, ktoré vyuèujú na spracovanie registraèných pokladníc. Pre lekársky priemysel sa zhroma¾ïuje malá pokladòa novitus nano. Je to nevyhnutné, mobilné a jednoduché pou¾itie.

Ïal¹ím problémom je slu¾ba poèítaèového pacienta. V e¹te väè¹om poète centier sa spustí softvér, do ktorého musia lekári zada» celý rozhovor s pacientom, lieky, ktoré mu boli napísané, a potom musia stále tlaèi» predpisy a prepú¹»a». Pre malých lekárov to nie je problém, preto¾e sú oboznámení s poèítaèmi. Hor¹í prípad je daný starej generácii, ktorá pravdepodobne nemusela opusti» poèítaè predtým, a zrazu musia podporova» pacienta. Aj keï zdravotné strediská dávajú niekoµko dní tréningu v tomto oddelení, ale pre ¾eny, ktoré nie sú s poèítaèmi, urèite urèí niekoµko. Prax robí ¹pecialistu a po takom èase sa lekári zaoberajú touto "èiernou mágiou", ale spoèiatku urèite za¾ívajú »a¾ké situácie.