Bicykel pre sezonu

Jazda na bicykli je veµký ¹port, tvorený priateµmi priaznivcov v takmer ka¾dej vekovej kategórii. Väè¹ina cyklistov pou¾íva» ¹tvorkolky len v èase pru¾iny, aký veµký a príjemný spôsob, ako cestova» do skupiny a kníh, ale v zime, s poznámkami »a¾kých podmienkach na ulici, ¾e je rad¹ej vzda» o situácii automobilov a verejnej dopravy. & Nbsp; Av¹ak dobrú prípravu na bicykli a ja pre výmenu vozovky, mô¾ete pou¾i» bohatstvo a pote¹enie jednostopových vozidiel za celý rok, a to nielen v cyklistickej sezóne. A preto, èo by sa mali vybavi» k tomu, ako bolo vozidlo v blízkosti navy¹e v zime?

Vhodné obleèenie. Nenávidím princíp teplého kabáta alebo bundy, naopak. Normálna kurta spôsobí (hlavne pri pohybe bicyklov znaènú èas» kilometrov, ¾e va¹e telo bude docela dos» a su¹enie pod bundovým potom úèinne povedie k ochladeniu tela. Najlep¹ím rie¹ením v tejto konfigurácii bude poskytnú» vám termoaktívne bielizeò. Jej príkazom je prenies» prebytoènú vodnú paru a vlhkos» z jej vlastného tela, a to vïaka tomu, preèo nepou¾ívame pocit nasiaknutia a neuvidíme chlad. Navy¹e niektoré termoaktívne spodná bielizeò má druh pri¹itého membrány, v ktorom chráni telo pred chladným vetrom. Je potrebné a vybavené teplými topánkami, aby pravdepodobne ¾ili extra pár pono¾iek. Osobne odporúèam pono¾ky s naj¹ir¹ím percentom vlny, tak¾e nebudeme pou¾íva» zimu. Stojí za to a postará sa o rukavice na bicykli. Dobré firmy sú osvedèené dvojvrstvovými rukavicami: prvá vrstva je potom vodotesná a druhá úèinne zachováva teplo v rukách.Príprava bicykla. Rovnako ako auto, bicykel a potrebujem ¹peciálne zimné doplnky, ktoré nám zaruèia priaznivú a estetickú cestu. Nad ním sú zimné pneumatiky a blatníky a tie¾ za extrémnych podmienok re»az. Nemô¾ete zabudnú», ¾e v zime temnota klesá oveµa rýchlej¹ie, preto sa odporúèa ¹peciálne osvetlenie a odrazy.

Multilan ActiveMultilan Active. Príprava na výrazné zlepšenie sluchu

Mám mo¾nos», ¾e uvedený sprievodca neoèakávaných cyklistov uvedomil, ¾e cyklistická doba neprechádza pádom prvého snehu a pomohla pri rozhodovaní o tom, aké doplnky potrebujeme na bezpeèné pou¾itie posledného dopravného postupu bez ohµadu na poèasie. Koniec koncov, cesta na vozidlo nie je len dobrá zábava, ale je to aj ¹port, vïaka ktorému zostaneme fit na dlh¹ie obdobie.