Alat pre 1 osobu

Goji creamGoji cream Najlepší produkt starostlivosti o pleť s vráskami

Èerstvé, ¹»avnaté ¹aláty sú neoddeliteµným prvkom mnohých poµských a nielen na¹ich jedál. Je dôle¾ité hra» ich prakticky z akejkoµvek zeleniny, zmie¹anej s rôznymi v podobnej èasti a dôkladne ostrieµaný. Niet divu, ¾e si nemyslíme na ka¾dodenné druhé jedlá bez chutného ¹alátu, ktoré nielen¾e obohacuje chu» tradièného mäsa so zemiakmi, ale je tie¾ veµkou vitamínovou bômbou, ktorá musí udr¾a» na¹e telo v èistej kvalite.

Domáce ¹alátyHotové ¹aláty je mo¾né zakúpi» v podnikoch, esteticky balené v plastových nádobách a dokonale ochutených. V prípade nehôd v¹ak veµmi chutí nezávisle zlo¾ené surové ¾elezo a skutoèný nedostatok je to, ¾e treba v¹etku zeleninu brúsi» na strúhadlo alebo znièi» ich drvenie. Tak¾e v ka¾dom dome budete potrebova» elektrický drviè zeleniny. Toto nenápadné zariadenie, veµkos» rýchlovarnej kanvice alebo hrnca urèite zapadne do ka¾dej kuchyne. Je vybavená vhodným kontajnerom, do ktorého dáme o¹úpanú zeleninu v sumci, alebo mo¾no nakrájame na ni¾¹ie kusy. Drviè by mal by» schopný zvládnu» dokonca celý celer alebo èervenú repu v perfektnom stave.

Elektrický drviè zeleninyTakýto drviè je zvykom na posledný, ako pripravi» lahodný, aromatický ¹alát za pár sekúnd. Jediné, èo musíme urobi», je hodi» mrkvu, cibuµu, kapustu alebo inú zeleninu v kombinácii, ktorú veµmi preferujeme, a zapnú» stroj a po chvíli si mô¾eme vzia» celú nádobu nakrájanú zeleninu. A to v¹etko bez toho, aby ste stierali prsty a nechty na strúhadle alebo ¹pliechali zeleninový d¾ús po kuchyni - esteticky, rýchlo a presne. Takýto drviè bude urèite u¾itoèný pre ka¾dú domácu ¾enu, ktorá sníva o svojich obyvateµoch s chu»ou jes» èerstvé ¹aláty a ktoré nechcete vytrie» zeleninu na grilovanie denne so ¹pinou. Tento prístroj, ktorý chráni ná¹ èas, a motivuje k poslednej, aby jedol viac a viac surovej, èerstvo nakrájanú zeleninu!